2/12/2017

එදිනෙදා ජීවිතය ධර්ම මාර්ගයට බාධකයක් ලෙස දකින කෙනා, 
දිනපතා ක්‍රියාවන් වලින් ධර්මය නොදකී. 
ධර්මයෙන් තොර ක්‍රියවන් එදිනෙදා ජීවිතයේ නොමැති බව 
ඔවුන් තවම සොයාගෙන නොමැත.

Dogan